Giáo Lý Thánh Thể ( Phần I, Câu 21- 22)

 LM Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

Chương 3. Thánh Thể Là Lời Cảm Tạ.

Câu 21 – Thánh Thể là Lời Cảm Tạ thế nào?

       Trước những công cuộc vĩ đại và kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện trong vũ trụ và trong Lịch Sử của dân Ngài, người Do Thái đã không ngừng dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa, và lời cảm tạ ấy được dâng lên Chúa cách đặc biệt trong Bữa Tiệc Vượt Qua.

       Thánh Thể được lồng vào Bữa Tiệc Vượt Qua và thay thế cho Bữa Tiệc này, nên Thánh Thể cũng chính là Lời Cảm Tạ.

       Ngoài ra, là một người Do Thái, nên Chúa Giê-su cũng thấm nhuần tinh thần đạo đức và lòng sùng mộ của người Do Thái, và một trong những thái độ căn bản của tinh thần ấy là cảm tạ không ngừng. Vì thế, cuộc sống của Chúa Giê-su là một lời cảm tạ liên tục. Lời cảm tạ ấy được cô đọng lại nơi Bí Tích Thánh Thể, trong đó Chúa Giê-su hiến toàn thân để làm lễ tế tạ ơn Thiên Chúa, do đó Thánh Thể là lời cảm tạ không ngừng dâng lên Thiên Chúa.

 

Câu 22 – Lễ Vượt Qua cảm tạ Chúa về những biến cố đặc biệt nào?

       Lễ Vượt Qua đặc biệt cảm tạ Thiên Chúa về bốn biến cố đặc biệt sau đây:

       a- Công cuộc sáng tạo vũ trụ.

       b- Lễ hiến dâng con của Áp-ra-ham.

       c- Cuộc giải phóng dân Is-ra-en khỏi ách nô lệ Ai Cập.

       d- Ngày Cánh Chung.

       Bữa Tiệc Ly được lồng vào Bữa Tiệc Vượt Qua, vì thế chắc chắn Chúa Giê-su cũng đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về bốn công cuộc đặc biệt trên đây.