Ngày 23 Tháng 11

  

“Thánh Phanxicô Salêsiô muốn ta sống như một con người có một con đường phải vượt qua : phải bước đi bước đầu tiên, rồi bước thứ hai, rồi bước thứ ba : như thế ta sẽ tiến tới và kết thúc đến điểm cùng của hành trình”. 

(Cha Thánh E-ma)

 

.