Ngày 17, Tháng 6

    

 Nếu nhà của Thiên Chúa là chính chúng ta, thì chúng ta được xây dựng ở đời này để được cung hiến vào ngày tận thế .

(Thánh Augustinô)