Ngày 11 Tháng 12

 

 “Trong những bước khởi đầu của đời sống nội tâm, cần phải tập luyện nhiều và có thức ăn thiêng liêng bên ngoài, nhưng một khi đã tiến, nhu cầu đó sẽ giảm bớt và rất ít cần đến những thứ đó để sống”.

  (Cha Thánh E-ma)     

 

.