Ngày 03 Tháng 4

  

 

“Nói có thể khiến người ta chia trí, còn thinh lặng và làm việc bao giờ cũng giúp hồi tâm và đem lại sức mạnh cho tâm hồn.

(St Gioan Thánh Giá)           

 

                                                            

          

     

      

        

         

.