Ngày 18 Tháng 4

Ai muốn giữ đức yêu thương trong lời nói, trước hết phải ra sức đừng nói xấu ai.

(Thánh Anphonsô)      

            

     

 

 .