Chúc mừng Bổn mạng Cộng Đoàn Chàm Trẹt và Lớp Đồng Hành 2

Ngày 21 tháng 11

MẸ DÂNG MÌNH

CHÚC MỪNG QUAN THÀY

CỘNG ĐOÀN CHÀM TRẸT 

LỚP ĐỒNG HÀNH 2

và chị Phó Tổng quyền