Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm A

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC

– Là 22,19-23; Mt 16, 13-20

Có người gọi Chúa Nhật 21A Mùa Thường Niên là Chúa Nhật “Chìa Khóa“, vì bài đọc 1 lẫn Tin Mừng đều nói đến việc Chúa TRAO CHÌA KHÓA cho kẻ được Chúa tuyển chọn. Đó là một hành động biểu trưng. Chủ để chính của Lời Chúa hôm nay là MẦU NHIỆM TUYỂN CHỌN của Thiên Chúa. Chúa muốn chọn ai thì Người cất nhắc, bảo vệ, trao ban quyền bính để người ấy trở thành tôi tớ, cộng tác viên của Chúa lo cho công cuộc của Người.

Trong Lời Chúa hôm nay, việc tuyển chọn được tỏ lộ qua một hành động biểu trưng: TRAO CHÌA KHÓA, kèm theo lời ủy nhiệm trao ban quyền bính: quyền ĐÓNG- MỞ CỬA. Đó là quyền bính Thần Linh, cội nguồn đến trực tiếp từ Thiên Chúa. Nền tảng của quyền này là chính Chúa. Thiên Chúa Đấng Bảo Vệ, củng cố cho người được chọn và là nơi nương tựa duy nhất cho người ấy. Và dĩ nhiên là người được Chúa chọn, trao quyền phải hết lòng tận dụng quyền Chúa ban để cùng Người hoàn tất công trình cứu độ. Cụ thể trong Lời Chúa hôm nay, Chúa muốn người được Chúa chọn – tới phiên mình- cũng phải là nơi cậy dựa cho người khác. Trong bài đọc 1, người được chọn phải đảm nhận vai trò là “Cha đối với cư  dân Giêrusalem và với nhà Giuđa” (Is 22,21b); còn trong Tin Mừng thì Simon trở thành “Tảng Đá” trên đó Chúa Giêsu xây dựng Hội Thánh Người.

Trong bài đọc 1 Ngôn Sứ Isaia, việc Thiên Chúa tuyển chọn En-gia-kim thay vào vị trí tể tướng Sep-na. Việc phế lập được thực hiện qua những nghi thức biểu tượng: lấy “áo thụng“, “cân đai” của kẻ bị truất phế trao cho người được chọn và trao chìa khóa với quyền bính.

Áo thụng” trong nghi thức trao quyền tư tế có việc trao ban phẩm phục(x.Xh 29,8-9; 40,14; Lv 8,7). Vậy trao phẩm phục cho ai tức là trao quyền kế thừa chính thức. (Ds 20,26-28)

Cân Đai” tức là đai lưng. Tháo đai lưng của ai tức là tước lấy đi sức mạnh của y. (x. G12,18) Thắt đai lưng cho ai là ban cho người ấy sức hùng, dũng lực (x.Tv 18,33); là nói lên lòng ưu ái gắn bó với người ấy. (x. 1Sm 18,4), hoặc ân thưởng cho một công lao to lớn (2Sm 18,11). Đai lưng còn là biểu tượng của công lý, tín thành (Is 11,5).

Chìa Khóa” là biểu tượng của quyền bính; Đóng-Mở Cửa là cách nói rằng từ nay En-gia-kim là người điều hành, sắp xếp công việc triều chính. Tuy nhiên quyền bính này cũng là một TRÁCH NHIỆM: Trong Kinh Thánh, người được Chúa chọn luôn là để đảm nhận một trách nhiệm vì lợi ích của cộng đoàn (x.Xh3; Tl 6,11-24…). Vì vậy “chìa khóa” phải được “ĐẶT TRÊN VAI” (x.Is 9,5: Hài nhi Mêsia “gánh vác quyền bính trên vai”) nghĩa là phải tận dụng sức lực toàn thân để gánh vác, chứ không phải chỉ nhẹ nhàng cầm trên tay để đóng mở.

Trách nhiệm Chúa trao cho En-gia-kim là “Cha đối với cư dân Giêrusalem và với nhà Giuđa” nghĩa là vận mạng, an bình của dân Chúa nằm trong tay En-gia-kim.

Để bảo đảm công việc thành công, Chúa hứa củng cố, bảo vệ người Chúa chọn (c23)

Bài đọc Tin Mừng thuật lại một biến cố quan trọng, là bước ngoặt trong cuộc đời Simon-Phêrô. Ông đã thay mặt các tông đồ tuyền xưng Đức Giêsu là “Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Lời tuyên tín công khai đó được Chúa Giêsu xem như là Dấu Chỉ rằng Phêrô đã được Chúa Cha tuyển chọn. Thật vậy, Chúa Giêsu bảo Simon “Này Simon, con ông Giôna, anh thật là người có phúc…vì chính Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời đã mặc khải cho anh điều ấy.”

Và rồi, dựa trên nền tảng Ý Cha cùng với lời đáp trả của Simon, Chúa Giêsu đã thực hiện việc trao quyền bính và trách nhiệm cho Simon:

1/ Trước tiên, Chúa Giêsu đổi đời Simon qua việc đổi tên: Từ nay anh là PHÊRÔ, là TẢNG ĐÁ.

2/ Mục đích Chúa Giêsu nhắm tới và cũng là trách nhiệm của Phêrô: thiết lập ông làm nền tảng Giáo Hội Chúa: “Trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.”

3/ Để trợ giúp ông, Người hứa bảo vệ, củng cố: Quyền lực tử thần không thắng nổi Phêrô, không thắng nổi Giáo hội.

4/ Và trao quyền, cũng qua cách nói biểu tượng: Thầy sẽ trao CHÌA KHÓA Nước Trời và quyền đóng mở cửa cho Phêrô.(x. Bài đọc 1)

Xây dựng Nước Trời là công trình của Chúa, nhưng Người vẫn tiếp tục đường lối mời nhân loại cộng tác. Mỗi tín hữu có sẵn sàng, trong chừng mực Chúa thương gọi, dám đón nhận trách nhiệm, nhận giữ Chìa khóa phần mình để từng bước một cùng với Chúa đưa công trình cứu độ của Chúa đến chỗ hoàn tất.