Thơ –  K I N H  D Â N G  M Ẹ – francis assisi Lê Đình Bảng.

Hạt mừng gieo với hạt vui
Hạt thương,hạt sáng.Ngọt bùi,đắng cay
Từng giờ khắc,mỗi phút giây
Đi đàng nhân đức,mỗi ngày một hơn
Hạt này,con giữ riêng con
Hạt kia,mai mốt,mất còn,gần xa
Hạt mừng,như lá,như hoa
Hạt vui,từ thuở mẹ cha một nhà
Hạt mừng,ríu rít oanh ca
Hạt thương,thương nỗi xót xa,ơ hờ
Con về,tìm lại trong mơ
Cầm bằng,như nước lưng bờ,tràng giang
Hạt buồn,trăm mối khăn tang
Heo may gò đống,úa vàng cỏ lau
Bể dâu,nghìn cuộc bể dâu
Mới hay,bạc trắng mái đầu,ăn năn
Lấy gì đền đáp,cho cân
Đầy vơi,thưa Mẹ,một lần,thế gian
Bởi từ bụi cát,tro than
Phù vân là cái phù vân,còn gì ?
Tràng châu là ngọc lưu ly
Suối nguồn mưa móc,xanh rì cỏ hoa
Lạy ơn Đức Mẹ Rosa
Chúng con,trăm họ,một nhà hoan ca
Kính mừng Mẹ Maria
Lung linh,sáng rỡ trước toà uy nghi
Tay lần,miệng đọc,lòng suy
Ngước lên đăm đắm,hoa quỳ hướng dương
Bốn mùa : Vui,Sáng,Mừng,Thương
Trăm muôn một ý,bốn phương một lời
Đây là tràng chuỗi Mân Côi
Gìn vàng,giữ ngọc trọn đời trước sau.