Ngày 08 Tháng 7

    

“Tính tự ái làm hại linh hồn cũng như con sâu đục rễ cây. Vì con sâu mà không những cây không đâm quả, lại khô héo và chết”.

(St Maria Madalena de Pazzi)