Ngày 9 Tháng 7

 

    

Ý muốn của Chúa là nguồn mọi sự lành còn ý muốn của loài người là nguồn mọi sự dữ.

(St Syrinô thành Giêrusalem)