Ngày 9, Tháng 6

  

 

Thánh EPHREM (Phó Tế, Tiến Sĩ Hội Thánh)

“Tính kiêu căng phá đổ ơn Chúa và thiêu hủy mọi nhân đức”.

(Thánh EPHREM)