Ngày 9 Tháng 5

   

Anh chị em chớ hổ thẹn vì Thập Giá Chúa Kitô. Hãy in nó lên trán, quỷ thấy ngọn cờ đó của Vua Kitô thì run rẩy chạy trốn .

(Thánh Syrinô thành Giêrusalem).