Ngày 9 Tháng 4

  

 

“Mỗi lần chiến tháng cơn cám dỗ, ta được thêm một triều thiên”

(St Bênađô)            

   

                                                            

          

     

      

        

         

.