Ngày 31 tháng 3

Ngày 31 tháng 3 – Khi vị linh hướng hiểu biết cuộc sống bên ngoài, với đời sống nội tâm, và bản chất ơn Chúa ban cho linh hồn đó, ngài có thể hướng dẫn họ.
(Những thư từ của Cha E-ma 396)