Ngày 30, Tháng 6

  

   Các Thánh Tử Đạo tiên khỏi của Giáo đoàn Rô-ma

Lòng đó kỵ và ganh ghét làm sụp đổ các thành trì rộng lớn và huỷ diệt các nước hung cường.

(Thánh Clê mentê I)