Ngày 28 Tháng Bảy

Ngày 28 Tháng Bảy

 

 

 

“Đừng bao giờ lên án. Nếu bạn thấy thích lên án, hãy lên án chính mình, phải có điều gì đó chứ, phải không?” –

Trong thánh lễ ngày 15 tháng 12-2014G – ĐTC Phan-xi-cô