Ngày 25 tháng 2

Ơn lớn nhất trên mọi ơn là ơn cầu nguyện. Nhân đức cao cả nhất là nhân đức cầu nguyện. Vinh quang nhất cho Thiên Chúa là vinh quang của việc cầu nguyện

(Bài giảng 8 ngày, Tuần Cửu nhật, Tam nhật của Cha E-ma 24, 2)