Ngày 24, Tháng Năm

  

 

Tất cả những sự tôn vinh của các thiên thần bằng lời ca ngợi, của loài người bằng nhân đức , đem so với một thánh lễ thì cũng chẳng ý nghĩa gì .

(St Anphongso).