Ngày 24, Tháng 02

 

“Cái gì Chúa làm cũng tốt: sự thiệt hại này sẽ có ích cho tôi vì nó do Chúa mà đến.”

(St Vinh Sơn Phao-lô)       

 .