Ngày 22 Tháng 3

  

 

Bạn cứ lo các việc của Chúa, Chúa sẽ lo các việc của bạn”.

(St Gioan Becmăng)        

                                                            

          

     

      

        

         

.