Ngày 21 Tháng 11

  

 Đức Trinh Nữ Maria dâng mình vào đền thờ – “Mẹ Maria mau mắn dâng mình toàn vẹn và luôn mãi”

(Cha Thánh E-ma)

 

.