Ngày 20 Tháng 11

  

“Linh hồn chờ đợi cái chết như chờ đợi mở cửa lâu đài để được trình diện với đức vua”.

(Cha Thánh E-ma)

 

.