Ngày 19 Tháng 7

 

    

Chính trong sự đau khổ mà lòng khiêm tốn được dưỡng nuôi”.

(Pi-ô Pietrelcina)         .