Ngày 16 Tháng 9

 

 “Các con đừng bám váo những phương thế đến với Chúa, nhưng duy chính Chúa và ý muốn thần linh hiện tại của Người.”

(Cha Thánh E-ma)           
 
    
      

  .