Ngày 15, Tháng Năm

  

 

Cùng đích của ta là Thiên Chúa. Người là nguồn mọi sự lành.

 (St Giêrônimô Emiliani)