Ngày 15 Tháng 9

 Đức Mẹ Sầu Bi 

“Ông già Simêon tiên báo một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tim Mẹ. Chúng ta biết thế nào là đau khổ tột độ, nhưng ta có hiểu sức mạnh của  danh từ một lưỡi gươm là thế nào không ? Từ giây phút đó, Mẹ Maria  không còn niềm vui, Mẹ hiểu những lời tiên tri và hết những gì Con Mẹ sẽ phải chịu, Mẹ sống đến chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc Thương Khó và cái Chết của Con Mẹ. Mẹ là đồi Calva liên lỉ và nhận lấy danh hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo”

(Cha Thánh E-ma)          
 
    
      

  .