Ngày 15 Tháng 4

  

 

 “Bỏ cầu nguyện là tới ngày tận số”.

 (Thánh Augustinô)