Ngày 14, Tháng Năm

  

 

Thánh Mathia (Tông Đồ).

Hãy có lòng nhân từ đối với hiện tại, hy vọng đối với tương lai.

(St Gioan Bosco).