Ngày 14, Tháng 6

  

 

 Lời Chúa là ánh sáng soi cho trí khôn, là lửa hun đúc ý trí, để loài ngườicó thể nhận biết và yêu mến Thiên Chúa.

(Thánh Laurensô Brinđisi)