Ngày 13 Tháng 9

 

 “Tự do tâm hồn là chính tình yêu tinh tuyền, khát vọng làm vui lòng Chúa tình yêu và phục vụ Người”. 

(Cha Thánh E-ma)
 
    
      

  .