Ngày 12 Tháng 3

 

  

 Việc nhớ đến Chúa hằng luôn hiện diện sẽ khoá kín linh hồn, không cho tội lỗi xâm nhập vào”.

(St Giêrônimô)      

          

.