Ngày 12 Tháng 3

 

 

 

 Kinh Mân Côi là Kinh linh thánh nhất sau hiến lễ hy tế”.

(St Bôrômêô)            

  

          

.