Ngáy 11 Tháng 9

 

  “Hết những gì làm các con xao xuyến, hãy coi khinh nó, hết những gì làm các con  khó xử, hãy bỏ qua đi, hết những gì đưa các con tới Chúa, trong an bình và tự do thánh thiện, hãy vui mừng như  với một ơn huệ vĩ đại”. 

(Cha Thánh E-ma)
 
    
      

  .