Ngày 11 Tháng 8

 

 Thánh nữ Clara

Thánh Clara đầy tin cậy vào Chúa, với Thánh Thể, ngài đã đánh đổ cả một đạo binh.

(Cha Thánh E-ma )        
 
          

.