Ngày 11 Tháng 7

 

  

 Thánh Benedicto Viên Phụ

Trong mọi lúc, chúng ta phải dùng các ơn lành Thiên Chúa đã ban để phục vụ Người”.

(St Benedito Viên Phụ).