Ngày 11, Tháng 6

  

Thánh Barnaba (Tông đồ).

Hãy sống trong đức tin cà đức cậy, cả khi con đang ở trong tối tăm, bởi vì Chúa đang dùng chính tối tăm ấy để bảo vệ linh hồn con.

(Thánh Gioan Thánh Giá)