Ngày 10 Tháng Chín

Ngày 10 Tháng Chín

 

 

“Tích cực bảo toàn hoa huệ khiết trinh, kiểm soát tình cảm, đặc biệt mắt xem,
đừng nhìn thẳng vào mặt người khác giới hay những vật có thể kích thích: không ăn
uống quá độ, ăn ngoài giờ ăn, tránh ở không, vì ở không là cội rễ mọi sự dữ

ĐTC Gio-an XXIII