Ngày 10 tháng 8

 

 Thánh Laurensô (Phó tế)

Tôi rất đỗi vui mừng được trở nên của lễ dâng tiến Đức Kitô.

(Thánh Laurensô)         

      
     
          

  .