Ngày 10 Tháng 7

 

    

Ngày nào không hãm mình là ngày bỏ hư đi”.

(St Giuse Calasanz).