Ngày 14 Tháng 4

  

 

“Mọi sự đều qua đi, Thiên Chúa không thay đổi”.

(St Têrêsa Hài Đồng)             

   

                                                            

          

     

      

        

         

.