Ngày 20 Tháng 4

 

“Cha mong cho các con được một chút gì như Cha, với thánh giá, Cha không thể gở bỏ hay ngăn chận nó. Cha cố gắng làm như khi đi mưa mà không có ô dù: ta sẽ nhận được mưa trên trời”

(Cha Thánh E-ma)           
      
       .