Ngày 10 Tháng 01

“Cần biết rõ điều nầy là : một thế kỷ thịnh hay suy tùy theo sự  tôn thờ  đối với Thánh Thể thần linh”.

 

 (Cha Thánh E-ma)       

 

.