Ngày 10 Tháng 01

  “Cần biết rõ điều nầy là : một thế kỷ thịnh hay suy tùy theo sự  tôn thờ  đối với Thánh Thể Thần Linh”.

 (Cha Thánh E-ma)       

.