Ngày 06 Tháng 3

 Ngày 06 Tháng 3

Đức Giáo Hoàng Piô ký sắc dụ ban ân xá cho Hiệp Hội (1873).
CẦU NGUYỆN CHO CÁC CHỊ
Sr. Joséphine Christin – France († 1883)
Sr. Augustine M. Bristeau – France († 1997)