Mừng Bổn mạng Cộng đoàn Kim Thượng

Cd Kim Thuong

Ngày 25 Tháng 3

ĐỨC MẸ TRUYỀN TIN

CHÚC MỪNG QUAN THÀY CỘNG ĐOÀN KIM THƯỢNG