GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, Câu 44-46 ).

LM Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS.

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

Chương 5. Thánh Thể Là Hy Lễ.

+ Câu 44 – Ý Nghĩa Của Hy Lễ Kỳ An Là Gì?

Hy Lễ Kỳ An với bữa tiệc tiếp theo có một ý nghĩa rất sâu xa: đó là bữa tiệc qui tụ mọi con cái của Cha Nhân Từ để biểu lộ sự hiệp thông với nhau và với Thiên Chúa.

+ Câu 45 – Hy Lễ Đền Tội Là Gì?

Hy Lễ Đền Tội là hy lễ hiến dâng một tế vật để đền tội cho con người. Trong hy lễ này, vị tư tế dùng máu con vật hy sinh và rẩy bảy lần trươc Màn Thánh Điện; rồi lấy máu thoa lên các sừng của Bàn hương án; sau cùng, đổ tất cả phần còn lại dưới chân bàn thờ.

+ Câu 46 – Máu Của Con Vật Hy Sinh Có Giá Trị Đền Tội Như Thế Nào?

Theo quan niệm của Do Thái, môỵ sinh vật sống được là nhờ linh hồn , và máu là nơi cư ngụ của linh hồn. Vì thế, máu được coi là chính sự sống của tế vật (Lv 9,4. 17,11; Đnl 12,16), và có giá trị đền tội, nghĩa là tế vật chết thay cho tội nhân: :Vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và Ta, ta đã ban máu cho các ngươi, trên bàn thờ, để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống.”( Lv 17,11)