GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, Câu 47-49).

LM Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS.

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

Chương 5. Thánh Thể Là Hy Lễ.

+ Câu 47 – Thánh Thể là Hy Lễ như thế nào?

Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, bẻ ra, trao cho các môn đệ và phán: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em.”(Lc 22,19) Người cũng cầm lấy chén, trao cho họ và phán: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.”(Lc 22,20) Sau cùng, Người truyền cho họ: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.”(Mt 26,26-29)… Như vậy, Thánh Thể là tưởng niệm cái chết của Chúa, và cái chết ấy chính là Hy Lễ Thượng Hiến, Hy Lễ Kỳ An và Hy Lễ Đền Tội. Vì thế Thánh Thể quả là một Hy Lễ.

+ Câu 48 – Cái chết của Chúa Giêsu là Hy Lễ Thượng Hiến thế nào?

Cái chết của Chúa Giêsu là Hy Lễ Thượng Hiến, vì được đưa lên bàn thờ thập giá, và được hủy diệt hoàn toàn, để cảm tạ Thiên Chúa, để cầu xin và đền tội cho nhân loại.

+ Câu 49 – Cái chết của Chúa Giêsu là Hy Lễ Kỳ An thế nào?

Cái chết của Chúa Giêsu là Hy Lễ Kỳ An vì Tế Vật được sát tế trở nên của ăn và của uống cho các con cái thuộc gia đình Thiên Chúa: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở trong người ấy.”(Ga 6,55-56)