GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, Câu 33-35)

LM Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS.

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

Chương 4Thánh Thể Là Giao Ước Mới.

+ Câu 33 – Giao Ước Mới Là Gì? 

Giao Ước Mới là Giao Ước được thiết lập trực tiếp giữa Thiên Chúa và toàn thể nhân loại, và được đóng ấn bằng Máu Chúa Kitô, Con Một vô cùng yêu quí của Thiên Chúa.

+ Câu 34 – Tương Quan Giao Ước Cũ Và Giao Ước Mới Thế Nào?

Giao Ước Cũ là hình bóng của Giao Ước Mới. Vì thế, Giao Ước Mới hoàn tất những gì tiên được tiên báo qua Giao Ước Cũ, và do đó Giao Ước Mới chấm dứt và thay thế Giao Ước Cũ.

+ Câu 35 – Thánh Thể Là Giao Ước Mới Thế Nào?

Tại Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã thực hiện những gì Người sắp thi hành thực sự trên thập giá, đó là hiến thân làm Con Chiên Vượt Qua, chịu sát tế để làm của lễ hy sinh đền tội cho nhân loại, và đổ máu ra để thiết lập và đóng ấn Giao Ước giữa Thiên Chúa và toàn thể nhân loại, nhờ đó nhân loại được hiệp nhất với Thiên Chúa trong cùng một huyết nhục, như những người thuộc cùng một gia đình, chung nhau cùng một giòng máu và sự sống.

Giao Ước này được gọi là Mới vì thay thế cho Giao Ước Cũ, như lời Chúa Giêsu phán: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em” (Lc 22,20)