Đức Cha Huỳnh Văn Hai GỞI THƯ CHO SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO NHÂN DỊP NĂM HỌC MỚI 2020–2021